22. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – december 2017

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0008/2017
Datum: 13.12.2017

Na podlagi 7. in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)

S K L I C U J E M
22. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 21. decembra 2017 ob 17. uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ul. 9.

Predlagam naslednji d n e v n i   r e d :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 21. seji občinskega sveta dne 12.10.2017.
  Poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Predstavitev prvenstva jugovzhodne Evrope v Orientacijskem teku 22.-26.8.2018.
 4. Sklep o cenah programov vrtca v občini Cerkno.
 5. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 – prva obravnava.
  Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3, Priloga 4, Priloga 5, Priloga 6, Priloga 7, Priloga 8, Priloga 9
 6. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
  Imenovanje treh predstavnikov Občine Cerkno v Svet zavoda Osnovna šola Cerkno.
 7. Imenovanje organizacijskega odbora za pripravo in organizacijo Partizanskih smučin Cerkno ’45.
 8. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018.
 9. Sklep o ukinitvi javnega dobra.
 10. Pobude in vprašanja svetnikov.

ŽUPAN:
Jurij Kavčič, l.r.

PRILOGA:
Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar – marec 2018.
Vabilo

VABLJENI:
– člani sveta
– Orientacijski klub Azimut Cerkno (k točki 3)
– Osnovna šola Cerkno (k točki 4)
– novinarji*

V VEDNOST:
– Nadzorni odbor Občine Cerkno*
– Občinski svet Občine Idrija*
– Upravna enota Idrija*
– Preds. svetov KS v občini Cerkno*

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05/37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.
*Gradivo je posredovano po elektronski pošti.