21. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – oktober 2017

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0007/2017
Datum: 4.10.2017

Na podlagi 7. in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)

S K L I C U J E M
21. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 12. oktobra 2017 ob 17. uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ul. 9.

Predlagam naslednji d n e v n i   r e d :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 18. seji občinskega sveta dne 8.6.2017, na 19. (dopisni) seji dne 17.8.2017 in na 20. (izredni) seji; dne 6.9.2017.
  Poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Cerkno.
 4. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkno – prva obravnava.
  Sprememba Odloka
 5. Sklep o cenah programov vrtca Cerkno.
 6. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
  – Imenovanje enega predstavnika ustanoviteljice in enega predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet zavoda Mestne knjižnice in čitalnice Idrija.
  Priloga
 7. Realizacija proračuna Občine Cerkno za obdobje januar – junij 2017 – informacija.
 8. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 – hitri postopek.
  Priloga 1Priloga 2Priloga 3Priloga 4Priloga 5Priloga 6Priloga 7Priloga 8.
 9. Volitve elektorja in določitev kandidata za člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov na volitvah 22.11.2017.
 10. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Cerkno – druga obravnava.
 11. Soglasje k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija.
 12. Uskladitev cene storitve pomoči družini na domu v občini Cerkno.
 13. Sklep o ukinitvi javnega dobra.
 14. Pobude in vprašanja svetnikov.

ŽUPAN:
Jurij Kavčič, l.r.

Priloga

Vabilo

VABLJENI:
– člani sveta
– RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica (k točki 3)
– Locus d.o.o. Domžale (k točki 4)
– Osnovna šola Cerkno (k točki 5)
– novinarji*

V VEDNOST:
– Nadzorni odbor Občine Cerkno*
– Občinski svet Občine Idrija*
– Upravna enota Idrija*
– Preds. svetov KS v občini Cerkno*

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05/37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

*Gradivo je posredovano po elektronski pošti.