21. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – december 2020

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0014/2020
Datum: 17. 12. 2020

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

S K L I C U J E M
21. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v ponedeljek 28. decembra 2020 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings.

Predlagam naslednji d n e v n i   r e d :

  1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
  2. Sprejem zapisnikov in sklepov, sprejetih na 20. redni seji občinskega sveta dne 18. 12. 2020.
  3. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno (priloga št. 3.1).
  4. Elaborat o oblikovanju cen 24-urne dežurne (pogrebne) službe v Občini Cerkno(priloga št. 4.1).
  5. Elaborat o oblikovanju cen storitev odvoza odpadnih nagrobnih sveč (priloga št. 5.1).
  6. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Cerkno – druga obravnava (priloga št. 6.1).
  7. Odlok o občinskih cestah Občine Cerkno – prva obravnava (priloga št. 7.1).
  8. Odlok o proračunu Občine Cerkno 2021 – druga obravnava (priloge št. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 in 8.6).
  9. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:
− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:
− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.