20. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – december 2020

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0013/2020
Datum: 26. 11. 2020

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)

S K L I C U J E M
20. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v torek 8. decembra 2020 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings.

Predlagam naslednji d n e v n i   r e d :

  1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
  2. Sprejem zapisnikov in sklepov, sprejetih na 18. redni seji občinskega sveta dne 20.10.2020 in 19. redni seji občinskega sveta dne 9.11.2020 ter poročili o realizaciji sklepov.
  3. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Cerkno – druga obravnava (priloga št. 3.1).
  4. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Cerkno – druga obravnava (priloga št. 4.1).
  5. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Cerkno – druga obravnava (priloga št. 5.1).
  6. Odlok o proračunu Občine Cerkno 2020 – prva obravnava (priloge št. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 in 6.8).
  7. Mnenje k imenovanju direktorja zavoda Mestne knjižnice in čitalnice Idrija (priloga št. 7.1).
  8. Upravljanje Partizanske bolnice Franja (prilogi št. 8.1 in 8.2).
  9. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:
− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:
− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Spletna povezava za udeležbo na video konferenčni 20. seji občinskega sveta v aplikaciji Zoom Meetings:
https://us02web.zoom.us/j/81425538069