2. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – januar 2019

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0001/2019
Datum: 29. 01. 2019

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)

S K L I C U J E M
2. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v sredo 6. februarja 2019 ob 17. uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ul. 9.

Predlagam naslednji d n e v n i   r e d :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 1. seji občinskega sveta dne 20.12.2018.
  Poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
  Imenovanje predstavnika Občine Cerkno v Svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska.
  Imenovanje nadomestnega člana v Svet zavoda LTO Laufar Cerkno.
  Sestava odborov in komisij Občinskega sveta Občine Cerkno
 4. Soglasje k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija.
  Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3, Priloga 4.
 5. Pobude in vprašanja svetnikov.

ŽUPAN:
Gašper Uršič, l.r.

VABLJENI:
– člani sveta
– novinarji*

V VEDNOST:
– Občinski svet Občine Idrija*
– Upravna enota Idrija*
– Preds. svetov KS v občini Cerkno*

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

*Gradivo je posredovano po elektronski pošti.

VABILO:
Vabilo