19. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – november 2020

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0012/2020
Datum: 30. 10. 2020

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)

S K L I C U J E M
19. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v ponedeljek 9. novembra 2020 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings.

Predlagam naslednji d n e v n i   r e d :

  1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
  2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 17. redni seji občinskega sveta dne 24.9.2020 in 18. redni seji občinskega sveta dne 20.10.2020 ter poročili o realizaciji sklepov.
  3. Potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah 07 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkno (prilogi 3.1 in 3.2).
  4. Potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah 01 Odloka o občinskem lokacijskem načrtu rekonstrukcija vodotoka Cerknica in Cvetkove ulice, ceste R3T912, v Cerknem (prilogi 4.1 in 4.2).
  5. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Cerkno – prva obravnava (priloga 5.1).
  6. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Cerkno – druga obravnava (priloga 6.1).
  7. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Cerkno – druga obravnava (priloge 7.1, 7.2 in 7.3).
  8. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:
− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:
− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Spletna povezava za udeležbo na video konferenčni 19. seji občinskega sveta v aplikaciji Zoom Meetings:
https://us02web.zoom.us/j/89796646391