18. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – oktober 2020

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0011/2020

Datum: 12. 10. 2020

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)

S K L I C U J E M

18. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v torek 20. oktobra 2020 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings.

Predlagam naslednji d n e v n i   r e d :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 17. redni seji občinskega sveta dne 24.9.2020 ter poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Strokovni dialog občinskega sveta s predstavniki družbe Čista dolina d. o. o. glede komunalne ureditve osmih aglomeracij v Občini Cerkno (priloga 3.1).
 4. Elaborat o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda (priloge 4.1, 4.2 in 4.3).
 5. Uskladitev Statuta Občine Cerkno z veljavno zakonodajo – drugo branje (priloga 5.1).
 6. Sprejem čistopisa Statuta Občine Cerkno (priloga 6.1).
 7. Uskladitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno z veljavno zakonodajo – drugo branje (priloga 7.1).
 8. Sprejem čistopisa Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (priloga 8.1).
 9. Rebalans št. 3 proračuna Občine Cerkno (priloge 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 in 9.7).
 10. Umik javnega dobra s parcel št. 1337/22, 1337/23, 1337/24 in 734/20, vse k. o. Cerkno (priloga 10.1).
 11. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Cerkno – prvo branje (priloge 11.1, 11.2, 11.3 in 11.4).
 12. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Cerkno – prvo branje (priloge 12.1, 12.2 in 12.3).
 13. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:
− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:
− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Spletna povezava za udeležbo na video konferenčni 18. seji občinskega sveta v aplikaciji Zoom Meetings:
https://us02web.zoom.us/j/92405695879