18. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – junij 2017

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0004/2017
Datum: 31.05.2017

Na podlagi 7. in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)

S K L I C U J E M
18. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 8. junija 2017 ob 17. uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ul. 9.

Predlagam naslednji d n e v n i   r e d :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 17. seji občinskega sveta dne 6.4.2017.
  Poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu Peter Klepec pri OŠ Cerkno za šolsko leto 2017/2018.
 4. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
  Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Idrija.
  Imenovanje predstavnika Občine Cerkno v Svet zavoda Glasbene šole Idrija.
  Imenovanje enega predstavnika ustanoviteljice in enega predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet zavoda Mestne knjižnice in čitalnice Idrija.
 5. Soglasje k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija.
 6. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Cerkno – prva obravnava.
 7. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih in nagradah Občine Cerkno – hitri postopek.
 8. Letno poročilo o izvajanju kulture v Občini Cerkno.
 9. Pobude in vprašanja svetnikov.

ŽUPAN:
Jurij Kavčič, l.r.

VABLJENI:
– člani sveta
– Osnovna šola Cerkno (k točki 3)
– mag. Marija Magajne (k točki 4)
– novinarji*

V VEDNOST:
– Nadzorni odbor Občine Cerkno*
– Občinski svet Občine Idrija*
– Upravna enota Idrija*
– Preds. svetov KS v občini Cerkno*

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05/37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

*Gradivo je posredovano po elektronski pošti.