17. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – september 2020

admin Seje občinskega sveta

Datum: 14. 9. 2020

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)

S K L I C U J E M

17. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 24. septembra 2020 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings.

Predlagam naslednji d n e v n i   r e d :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnikov in sklepov, sprejetih na 13. seji občinskega sveta dne 21.7.2020 in 14. seji občinskega sveta dne 3. 8. 2020, korespondenčne 15. in 16. seje občinskega sveta, ter poročilo o realizaciji sklepov (priloge: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4).
 3. Mediacija v primeru Vodovoda Novaki – seznanitev občinskega sveta (priloga: 3.1).
 4. Ukinitev statusa javnega dobra na parceli 1332/2 k. o. 1244 Cerkno (priloga: 4.1).
 5. Uskladitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno z veljavno zakonodajo – prvo branje (priloga: 5.1).
 6. Uskladitev Statuta Občine Cerkno z veljavno zakonodajo – prvo branje (priloge: 6.1, 6.2, 6.3).
 7. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Cerkno – posredovanje primerjalnih tarif drugih občin (prilogi: 7.1, 7.2).
 8. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerkno – drugo branje (priloga: 8.1).
 9. Poročilo o realizaciji proračuna za 1. polletje (priloge: 9.1, 9.2, 9.3).
 10. Sistemizacija delovnih mest v Vrtcu Peter Klepec pri OŠ Cerkno (priloga: 10.1).
 11. Oblikovanje cen oskrbe v Vrtcu Peter Klepec pri OŠ Cerkno (prilogi: 11.1, 11.2).
 12. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Idrija (priloge: 12.1, 12.3, 12.4).
 13. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:
− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:
− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Spletna povezava za udeležbo na video konferenčni 17. seji občinskega sveta v aplikaciji Zoom Meetings:
https://us02web.zoom.us/j/92405695879