17. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – april 2017

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0003/2017
Datum: 29.03.2017

Na podlagi 7. in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)

S K L I C U J E M
17. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 6. aprila 2017 ob 17. uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ul. 9.

Predlagam naslednji d n e v n i   r e d :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 15. seji občinskega sveta dne 9.3.2017 in na 16. (dopisni) seji dne 27.3.2017.
  Poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno – druga obravnava.
  Gradivo za sprejem na Občinskem svetu – LOCUS
 4. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Cerkno v obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2016.
 5. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata Občin Idrija in Cerkno za leto 2016 v občini Cerkno.
 6. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 – druga obravnava.
 7. Odlok o spremembi območja naselij Gorje in Trebenče – hitri postopek.
 8. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno – hitri postopek.
 9. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta Pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Idrija.
 10. Poslovanje javnih zavodov v letu 2016.
  (Letna poročila so poslana samo v elektronski obliki.)
  Priloga 1 – Letno poročilo – CSD
  Priloga 2 – Letno poročilo – DUI
  Priloga 3 – Letno poročilo – GŠ
  Priloga 4 – Letno poročilo – LTO
  Priloga 5 – Letno poročilo – MKČI
  Priloga 6 – Letno poročilo – MMI
  Priloga 7 – Letno poročilo – OŠ Cerkno
  Priloga 8 – Letno poročilo – ZDI
  Priloga 9 – Letno poročilo – ZPMI
 11. Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2017.
 12. Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2017.
 13. Dopolnitve Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno 2015 – 2018.
 14. Pobude in vprašanja svetnikov.

ŽUPAN:
Jurij Kavčič, l.r.

VABLJENI:
– člani sveta
– LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. (k točki 3)
– Nadzorni odbor Občine Cerkno (k točki 4)
– Medobčinski inšpektorat Občin Idrija in Cerkno (k točki 5)
– novinarji*

V VEDNOST:
– Občinski svet Občine Idrija*
– Upravna enota Idrija*
– Preds. svetov KS v občini Cerkno*

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05/37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

*Gradivo je posredovano po elektronski pošti.