15. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – marec 2017

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0001/2017
Datum: 01.03.2017

Na podlagi 7. in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)

S K L I C U J E M
15. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 9. marca 2017 ob 17. uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ul. 9.

Predlagam naslednji d n e v n i   r e d :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov sprejetih na 14. seji občinskega sveta dne 22.12.2016.
  Poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Izjava za finančno jamstvo za zaprti odlagališči Raskovec in Ljubevč.
 4. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
  – Imenovanje predstavnika v Svet javnega zavoda Mestni muzej Idrija, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko.
  – Soglasje k imenovanju direktorja LTO Laufar Cerkno.
  Priloga
 5. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2016 – hitri postopek.
  Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3.
 6. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 – prva obravnava.
  Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3, Priloga 4, Priloga 5, Priloga 6.
 7. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april – junij 2017.
 8. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerkno – druga obravnava.
  (Gradivo je bilo posredovano v sklicu za 14. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno.)
 9. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije na območju Občine Cerkno.
  (Gradivo je bilo posredovano v sklicu za 14. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno.)
 10. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Cerkno.
  (Elaborat je bil posredovan v sklicu za 14. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno.)
 11. Pobude in vprašanja svetnikov.

ŽUPAN:
Jurij Kavčič, l.r.

PRILOGA:
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih

VABLJENI:
– člani sveta
– Komunala Idrija d.o.o. (k točki 3)
– Gregor Novakovič (k točki 4)
– novinarji*

V VEDNOST:
– Nadzorni odbor Občine Cerkno*
– Občinski svet Občine Idrija*
– Upravna enota Idrija*
– Preds. svetov KS v občini Cerkno*

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05/37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

*Gradivo je posredovano po elektronski pošti.