14. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – december 2016

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0006/2016
Datum: 14.12.2016

Na podlagi 7. in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)

S K L I C U J E M
14. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 22. decembra 2016 ob 17. uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ul. 9.

Predlagam naslednji d n e v n i r e d :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov sprejetih na 12. seji občinskega sveta dne 22.9.2016 in na 13. (dopisni) seji dne 28.10.2016.
  Poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
  Imenovanje člana za skupščino ICRA d.o.o. Idrija.
 4. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2016 – hitri postopek.
  Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3, Priloga 4, Priloga 5, Priloga 6
 5. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerkno za leto 2016 – hitri postopek.
 6. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije na območju Občine Cerkno.
 7. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Cerkno.
 8. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017.
 9. Sklep o višini enkratnega denarneg prispevka ob rojstvu otroka.
 10. Pobude in vprašanja svetnikov.

ŽUPAN:
Jurij Kavčič, l.r.