14. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – avgust 2020

admin Seje občinskega sveta

Datum: 27. 7. 2020

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)

S K L I C U J E M

14. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v ponedeljek 03. avgusta 2020 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings.

Predlagam naslednji d n e v n i   r e d :

  1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
  2. Rebalans št. 2 proračuna za leto 2020 (priloge: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 in 3.6).
  3. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:
− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:
− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Spletna povezava za udeležbo na video konferenčni 14. seji občinskega sveta v aplikaciji Zoom Meetings:
https://us02web.zoom.us/j/92405695879