13. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – julij 2020

admin Seje občinskega sveta

Datum: 10. 7. 2020

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)

S K L I C U J E M
13. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v torek 21. julija 2020 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings.

Predlagam naslednji d n e v n i   r e d :

  1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
  2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 12. seji občinskega sveta dne 30.6.2020 ter poročilo o realizaciji sklepov.(priloga: 2.1)
  3. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Cerkno – drugo branje (prilogi: 3.1 in 3.2)
  4. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerkno – prvo branje(priloga: 4.1)
  5. Rebalans proračuna za leto 2020 (priloge: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 in 5.8)
  6. Poročilo o mediaciji za vodovod Novaki z dne 30. 6. 2020
  7. Soglasje k razrešitvi direktorice ZD Idrija in imenovanje v. d. direktorice (priloge: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 in 7.5)
  8. Pobude in vprašanja svetnikov

ŽUPAN:
Gašper Uršič, l.r.

Gradivo je posredovano po elektronski pošti.

Link to join Webinar

https://us02web.zoom.us/j/92405695879