12. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – september 2016

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0004/2016
Datum: 14.9.2016

Na podlagi 7. in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)

S K L I C U J E M
12. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 22. septembra 2016 ob 17. uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ul. 9.

Predlagam naslednji d n e v n i r e d :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 11. seji občinskega sveta dne 30.6.2016.
  Poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Sklep o cenah programov vrtca Cerkno.
  Priloga 1, Priloga 2.
 4. Sklep o cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkno.
  Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3.
 5. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2016 – hitri postopek.
 6. Sklep o soglasju k zadolžitvi javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.
  Priloga 1
 7. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
  – Imenovanje predsednika Sveta zavoda LTO Laufar Cerkno.
  – Soglasje k imenovanju direktorja LTO Laufar Cerkno.
  – Imenovanje člana za skupščino ICRA d.o.o. Idrija.
 8. Poročilo Komisije za priznanja in nagrade s predlogom sklepa o podelitvi Bevkovega priznanja in Bevkovih nagrad za leto 2016.
 9. Realizacija proračuna Občine Cerkno za obdobje januar – junij 2016 – informacija.
  Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3, Priloga 4.
 10. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno – druga obravnava.
 11. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda na območju Občine Cerkno.
 12. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Cerkno.
 13. Odlok o rabi javnih površin v Občini Cerkno – druga obravnava.
 14. Pobude in vprašanja svetnikov.

ŽUPAN:
Jurij Kavčič, l.r.

VABLJENI:
– člani sveta
– Osnovna šola Cerkno (k točki 3)
– Komunala Idrija d.o.o. (k točkama 4 in 6)
– novinarji*

V VEDNOST:
– Nadzorni odbor Občine Cerkno*
– Občinski svet Občine Idrija*
– Upravna enota Idrija*
– Preds. svetov KS v občini Cerkno*

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05/37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.
*Gradivo je posredovano po elektronski pošti.