12. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – junij 2020

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0005/2020
Datum: 23. 6. 2020

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)

S K L I C U J E M
12. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v torek 30. junija 2020 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ul. 9.

Predlagam naslednji d n e v n i   r e d :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 11. seji občinskega sveta dne 12.5.2020 ter poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Ukinitev javnega dobra na parceli št. 1979/13 k. o. Otalež – ponovna obravnava (priloga: 3.1)
 4. Soglasje k zadolževanju – Komunala Idrija d. o. o. (priloge: 4.1, 4.2, 4.3)
 5. Predlogi prodaj, menjav ter odsvojitve zemljišč skladno s sprejetim Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerkno za leto 2020 (prilogi: 5.1 in 5.2)
 6. Predlog KVIAZ – imenovanje predstavnika Občine Cerkno v Svet OI JSKD (Javni sklad RS za kulturne dejavnosti) Idrija (priloga 6.1)
 7. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Cerkno (prilogi: 7.1 in 7.2)
 8. Nov Statut Občine Cerkno – prvo branje (priloga: 8.1)
 9. Nov Poslovnik Občinskega sveta Občine Cerkno – prvo branje (priloga: 9.1)
 10. Elaborat o oblikovanju cene storitev odvoza odpadnih nagrobnih sveč (prilogi: 10.1 in 10.2)
 11. Poslovanje javnih zavodov v letu 2019 (priloge: 11.1, 11.2 in 11.3)
 12. Letno poročilo o izvajanju kulture v Občini Cerkno (priloga: 12.1)
 13. Letno poročilo o izvajanju športa v Občini Cerkno (priloga: 13.1)
 14. Predlog KVIAZ – imenovanje odgovornega urednika javnega glasila Občine Cerkno »Cerkljanske novice« (priloga: 14.1)
 15. Dopolnitev kadrovskega načrta za leti 2020 in 2021 (priloge: 15.1, 15.2 in 15.3)
 16. Pobude in vprašanja svetnikov.

ŽUPAN:
Gašper Uršič, l.r.

Gradivo je posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:
− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:
− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.