1. seja Občinskega sveta Očine Cerkno – december 2018

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0007/2018
Datum: 11. 12. 2018

Na podlagi 7. in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)

S K L I C U J E M
1. (konstitutivno) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 20. decembra 2018 ob 18. uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ul. 9.

Predlagam naslednji d n e v n i   r e d :

  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta.
  2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana.
  3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana.
  4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta.
  5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana.
  6. Nagovor bivšega župana in pozdravni nagovor novega župana Občine Cerkno.
  7. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

ŽUPAN:
Jurij Kavčič, l.r.

VABLJENI:
– člani sveta
– ga. Julijana Mlakar, predsednica občinske volilne komisije*
– novinarji*

V VEDNOST:
– Občinski svet Občine Idrija*
– Upravna enota Idrija*

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

*Gradivo je posredovano po elektronski pošti.

VABILO:
Vabilo

PRILOGA:
Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar – marec 2019 (.pdf datoteka)
Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar – marec 2019 (.docx datoteka)